To jest post jakiś tam

Zgodnie z zapisami regulaminu podajemy do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I w roku szkolnym 2021/22.
Przypominamy o obowiązku potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie do 30 lipca br. o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Podziel się: